Khởi động OLP 2019
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Đếm số zero cuối của n! 1 1 256000
B
Xâu lặp dài nhất 1 1 256000
C
Tổng các ước số 1 1 256000
D
Lũy thừa hai cấp 1 1 256000
E
Liệt kê hoán vị của xâu ký tự 1 1 256000
F
Tổ hợp lặp 1 1 256000
G
Hàm mũ 1 1 256000
H
Chọn tiền xu 1 1 256000
I
Phần tử thứ n của dãy Fibonacci 1 1 256000
J
Hình xoán ốc 1 1 256000

Đề bài: Hàm mũ

Điểm: 1

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Hàm mũ

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối