Luyện tập 20 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Đổ thánh 10 1 256000
B
Game Zombie 10 1 256000
C
Hàm F(A,B) 10 1 256000
D
Chọn Kẹo 10 2 256000

Chat - 0 kết nối