Luyện tập 19 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Tổng ba số 10 2 256000
B
Đường đi của rùa 10 2 256000
C
Đường đi ngắn nhất trong đồ thị 10 2 256000
D
Đường đi ngắn nhất 10 3 256000

Chat - 0 kết nối