Demo cho ngày báo cáo
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Rút gọn phân số 10 1 256000
B
Đường đi trong tam giác 10 1 256000
C
Hình tròn 10 2 256000
D
Đường đi trên lưới 10 1 256000
E
Kiểm duyệt văn bản 10 1 256000
F
Game rút tiền 10 1 256000
G
K đường đi ngắn nhất 10 3 256000

Chat - 0 kết nối