Luyện tập 16 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Thành phần liên thông 10 1 256000
B
Rubic hai màu 10 1 256000
C
Kiểm tra liên thông 10 3 256000
D
Đếm xe buýt 10 2 256000

Chat - 0 kết nối