Coding for Kids
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
126376 14:36 - 28/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ too-late   correct
125631 23:10 - 26/11/2019 Nguyendangthuan.phisher Kids - Liên hoan 1 C++ too-late   wrong-answer
122807 17:04 - 24/11/2019 huyntp1103 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ wrong-answer
122582 21:49 - 23/11/2019 TruongQuangDung Kids - Diện tích hình Ellipse C++ correct
122579 21:47 - 23/11/2019 TruongQuangDung Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122568 21:33 - 23/11/2019 TruongQuangDung Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122565 21:32 - 23/11/2019 TruongQuangDung Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122529 20:54 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình thang C++ wrong-answer
122527 20:54 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình thang C++ compiler-error
122523 20:48 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình thang C++ wrong-answer
122489 19:30 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122487 19:24 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C compiler-error
122486 19:24 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C compiler-error
122485 19:24 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122484 19:23 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122463 16:41 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122462 16:36 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122461 16:35 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122460 16:34 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình Ellipse C++ wrong-answer
122459 16:10 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình chữ nhật C++ correct
122458 16:08 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình chữ nhật C++ wrong-answer
122455 16:04 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình chữ nhật C++ wrong-answer
122453 16:02 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình chữ nhật C compiler-error
122451 16:02 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Diện tích hình chữ nhật C++ wrong-answer
122449 15:57 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Liên hoan 2 C++ correct
122448 15:56 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Liên hoan 2 C compiler-error
122447 15:54 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Liên hoan 1 C++ correct
122446 15:53 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Liên hoan 1 C++ run-error
122445 15:52 - 23/11/2019 Jake Starburst Kids - Liên hoan 1 C++ no-output
122394 12:06 - 23/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ wrong-answer
122028 20:14 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ wrong-answer
122023 19:46 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ wrong-answer
122022 19:45 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ wrong-answer
122020 19:44 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Dãy số C++ correct
122019 19:43 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm số chia hết C++ correct
122017 19:41 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm số chia hết C++ timelimit
122015 19:39 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm số chia hết C++ timelimit
122014 19:38 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm số chia hết C++ run-error
122013 19:37 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Chia hết cho 7? C++ correct
122012 19:36 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Chia hết cho 7? C++ correct
122011 19:33 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Chia hết cho 7? C++ wrong-answer
122010 19:31 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Tàu chở khách C++ correct
122009 19:22 - 21/11/2019 17T1021149 Kids - Ngày thứ mấy C++ correct
121937 11:52 - 21/11/2019 hoangle134134 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ wrong-answer
121936 11:48 - 21/11/2019 hoangle134134 Kids - Phép hợp hai tập hợp C++ wrong-answer
121935 11:40 - 21/11/2019 hoangle134134 Kids - Phép giao tập hợp C++ wrong-answer
121934 11:37 - 21/11/2019 hoangle134134 Kids - Phép giao tập hợp C++ wrong-answer
121932 11:29 - 21/11/2019 hoangle134134 Kids - Các phần tử của tập hợp 1 C++ correct
121768 18:50 - 20/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ wrong-answer
121767 18:49 - 20/11/2019 17T1021149 Kids - Đếm ký tự nguyên âm C++ wrong-answer

Chat - 0 kết nối