Coding for Kids
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Kids - Liên hoan 1 10 1 256000
B
Kids - Liên hoan 2 10 1 256000
C
Kids - Diện tích hình chữ nhật 10 1 256000
D
Kids - Diện tích hình Ellipse 10 1 256000
E
Kids - Diện tích hình thang 10 1 256000
F
Kids - Diện tích hình tròn 10 1 256000
G
Kids - Diện tích hình tam giác 10 1 256000
H
Kids - Thể tích hình cầu 10 1 256000
I
Kids - Các phần tử của tập hợp 1 10 1 256000
J
Kids - Phép giao tập hợp 10 1 256000
K
Kids - Phép hợp hai tập hợp 10 1 256000
L
Kids - Phần tử thuộc tập hợp 10 1 256000
M
Kids - Các phần tử của tập hợp 2 10 1 256000
N
Kids - Đếm ký tự nguyên âm 10 1 256000
O
Kids - Dãy số 10 1 256000
P
Kids - Đếm số chia hết 10 1 256000
Q
Kids - Chia hết cho 7? 10 1 256000
R
Kids - Tàu chở khách 10 1 256000
S
Kids - Ngày thứ mấy 10 1 256000

Chat - 0 kết nối