Luyện tập 12 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Xếp hình Domino 10 1 256000
B
Biến đổi số nguyên n 10 1 256000
C
Chọn thành viên ACM 10 2 256000
D
Truy vấn trên cây 10 2 256000

Chat - 0 kết nối