Luyện tập 9 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Dãy tỷ lệ 10 1 256000
B
Phân tích ra k thừa số phân biệt 10 1 256000
C
Tổng dựa trên số nguyên tố cùng nhau 10 1 256000
D
Hàm phi Euler và hoán vị 10 3 256000

Chat - 0 kết nối