Luyện tập 7 cùng SamNguyen
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Tam giác Sierpinski 10 1 256000
B
Hoán vị kế tiếp nhỏ nhất 10 1 256000
C
Số nguyên tố đối xứng 10 1 256000
D
Giả thiết A Bach 10 1 256000

Chat - 0 kết nối