Luyện tập 5 cùng SamNguyen
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
102031 19:53 - 19/06/2019 khoavida Điều khiển robot Python 2 too-late   wrong-answer
102030 18:26 - 19/06/2019 khoavida Điều khiển robot Python 2 too-late   run-error
102029 18:23 - 19/06/2019 khoavida Điều khiển robot Python 2 too-late   run-error
102018 16:45 - 19/06/2019 hoatmt1702 Biến thể của tam Giác Sierpinski Pascal too-late   correct
102017 16:43 - 19/06/2019 hoatmt1702 Biến thể của tam Giác Sierpinski Pascal too-late   wrong-answer
102016 16:10 - 19/06/2019 hoatmt1702 Ước số của n giai thừa Pascal too-late   correct
102015 14:55 - 19/06/2019 hoatmt1702 Điều khiển robot Pascal too-late   correct
102014 14:39 - 19/06/2019 hoatmt1702 Điều khiển robot Pascal too-late   wrong-answer
102013 14:30 - 19/06/2019 hoatmt1702 Điều khiển robot Pascal too-late   wrong-answer
102008 19:39 - 18/06/2019 anhnguyenroux Ước số của n giai thừa Pascal too-late   wrong-answer
102002 23:10 - 17/06/2019 18T1021208 Điều khiển robot C too-late   correct
102001 23:10 - 17/06/2019 18T1021208 Điều khiển robot C too-late   wrong-answer
102000 22:59 - 17/06/2019 18T1021208 Điều khiển robot C too-late   wrong-answer
101999 22:27 - 17/06/2019 Ryan Ước số của n giai thừa C++ too-late   wrong-answer
101998 22:18 - 17/06/2019 Baby Rain Biến thể của tam Giác Sierpinski Java wrong-answer
101997 22:15 - 17/06/2019 18T1021208 Điều khiển robot C wrong-answer
101996 22:12 - 17/06/2019 18T1021101 Điều khiển robot C++ wrong-answer
101995 22:09 - 17/06/2019 Baby Rain Biến thể của tam Giác Sierpinski Java wrong-answer
101994 21:56 - 17/06/2019 Baby Rain Biến thể của tam Giác Sierpinski Java wrong-answer
101993 21:53 - 17/06/2019 18T1021208 Ước số của n giai thừa C timelimit
101991 21:47 - 17/06/2019 18T1021180 Điều khiển robot C++ correct
101990 21:41 - 17/06/2019 18T1021180 Điều khiển robot C++ wrong-answer
101989 21:33 - 17/06/2019 anhnguyenroux Điều khiển robot C++ correct
101988 21:19 - 17/06/2019 anhnguyenroux Điều khiển robot C++ wrong-answer
101987 21:19 - 17/06/2019 Ryan Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ timelimit
101986 21:17 - 17/06/2019 anhnguyenroux Điều khiển robot C++ compiler-error
101985 21:17 - 17/06/2019 Ryan Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ timelimit
101984 21:16 - 17/06/2019 18T102102o Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ wrong-answer
101983 21:09 - 17/06/2019 18T1021208 Ước số của n giai thừa C wrong-answer
101982 21:08 - 17/06/2019 18T1021208 Điều khiển robot C wrong-answer
101981 21:03 - 17/06/2019 18T1021208 Ước số của n giai thừa C timelimit
101980 20:58 - 17/06/2019 18T1021180 Ước số của n giai thừa C++ wrong-answer
101979 20:58 - 17/06/2019 tien Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ correct
101978 20:57 - 17/06/2019 anhnguyenroux Điều khiển robot C++ wrong-answer
101977 20:56 - 17/06/2019 anhnguyenroux Điều khiển robot C++ wrong-answer
101976 20:54 - 17/06/2019 18T1021101 Điều khiển robot C++ run-error
101975 20:53 - 17/06/2019 18T1021101 Điều khiển robot C++ wrong-answer
101974 20:52 - 17/06/2019 18T1021208 Điều khiển robot C correct
101973 20:52 - 17/06/2019 18T1021101 Điều khiển robot C++ wrong-answer
101972 20:52 - 17/06/2019 18T1021180 Điều khiển robot C++ wrong-answer
101971 20:51 - 17/06/2019 tien Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ timelimit
101970 20:45 - 17/06/2019 18T1021208 Điều khiển robot C wrong-answer
101969 20:45 - 17/06/2019 SPDN_START98 Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ correct
101968 20:44 - 17/06/2019 SPDN_START98 Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ run-error
101967 20:43 - 17/06/2019 SPDN_START98 Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ run-error
101966 20:40 - 17/06/2019 18T1021180 Điều khiển robot C++ wrong-answer
101965 20:36 - 17/06/2019 SPDN_START98 Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ wrong-answer
101964 20:33 - 17/06/2019 SPDN_START98 Biến thể của tam Giác Sierpinski C++ wrong-answer
101963 20:22 - 17/06/2019 iiiiiii125478 Biến thể của tam Giác Sierpinski GNU C++ 14 correct
101962 20:20 - 17/06/2019 SamNguyen Ước số của n giai thừa C++ correct

Chat - 0 kết nối