HUSC Competitive Programming 2019
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
126511 23:41 - 28/11/2019 BugsEverywhere Tô màu hình chữ nhật C++ too-late   correct
126510 23:40 - 28/11/2019 BugsEverywhere Tô màu hình chữ nhật C++ too-late   timelimit
126509 23:39 - 28/11/2019 BugsEverywhere Tô màu hình chữ nhật C++ too-late   timelimit
126508 23:38 - 28/11/2019 BugsEverywhere Tô màu hình chữ nhật C++ too-late   timelimit
126507 23:37 - 28/11/2019 BugsEverywhere Tô màu hình chữ nhật C++ too-late   wrong-answer
126505 23:31 - 28/11/2019 BugsEverywhere Tô màu hình chữ nhật C++ too-late   timelimit
126504 23:30 - 28/11/2019 BugsEverywhere Tô màu hình chữ nhật C++ too-late   wrong-answer
126503 23:24 - 28/11/2019 BugsEverywhere Tô màu hình chữ nhật C++ too-late   wrong-answer
101694 15:32 - 09/06/2019 SamNguyen Xe ô tô điện C++ too-late   wrong-answer
101693 15:31 - 09/06/2019 SamNguyen Xe ô tô điện C++ too-late   timelimit
101692 15:29 - 09/06/2019 SamNguyen Xe ô tô điện C++ too-late   compiler-error
101691 17:33 - 08/06/2019 SamNguyen Xe ô tô điện C++ too-late   wrong-answer
101688 16:22 - 08/06/2019 SamNguyen Xe ô tô điện C++ too-late   timelimit
101685 11:17 - 08/06/2019 SamNguyen Giá thuê phòng C++ too-late   correct
101678 13:33 - 06/06/2019 18T1021022 Độ tương đồng xâu C++ too-late   timelimit
101677 13:14 - 06/06/2019 18T1021022 Độ tương đồng xâu C++ too-late   timelimit
101603 18:51 - 22/05/2019 labatphan456 Đoạn chia hết cho M C++ too-late   timelimit
99356 10:58 - 15/05/2019 18T1021022 Đoạn chia hết cho M C++ too-late   correct
99354 10:42 - 15/05/2019 18T1021022 Đoạn chia hết cho M C++ too-late   correct
97031 10:29 - 20/04/2019 vuphongacc Ai mạnh nhất C++ too-late   wrong-answer
92397 21:57 - 06/04/2019 dvt123 Giá thuê phòng C++ too-late   correct
89453 21:49 - 30/03/2019 18T1021325 Độ tương đồng xâu C++ too-late   timelimit
89389 15:53 - 30/03/2019 18T1021325 Độ tương đồng xâu C++ too-late   timelimit
89388 15:53 - 30/03/2019 18T1021325 Độ tương đồng xâu C++ too-late   timelimit
89149 22:10 - 28/03/2019 18T1021325 Cờ Domino C++ too-late   wrong-answer
89144 22:01 - 28/03/2019 18T1021325 Cờ Domino C++ too-late   wrong-answer
89140 21:59 - 28/03/2019 18T1021325 Cờ Domino C++ too-late   wrong-answer
89138 21:46 - 28/03/2019 18T1021325 Cờ Domino C++ too-late   wrong-answer
89137 21:45 - 28/03/2019 18T1021325 Cờ Domino C++ too-late   wrong-answer
89103 19:20 - 28/03/2019 18T1021325 Xe ô tô điện C++ too-late   compiler-error
89101 19:15 - 28/03/2019 18T1021325 Xe ô tô điện C++ too-late   compiler-error
89100 19:14 - 28/03/2019 18T1021325 Xe ô tô điện C++ too-late   run-error
89099 19:13 - 28/03/2019 18T1021325 Giá thuê phòng C++ too-late   correct
89096 19:04 - 28/03/2019 18T1021325 Xe ô tô điện C++ too-late   compiler-error
89094 19:00 - 28/03/2019 18T1021325 Xe ô tô điện C++ too-late   compiler-error
89089 18:00 - 28/03/2019 AVENGERS Đoạn chia hết cho M C++ too-late   correct
88875 22:49 - 27/03/2019 MKaka Xe ô tô điện GNU C++ 14 too-late   correct
88868 21:58 - 27/03/2019 MKaka Độ tương đồng xâu C++ too-late   correct
88867 21:57 - 27/03/2019 MKaka Độ tương đồng xâu C++ too-late   run-error
88864 21:55 - 27/03/2019 MKaka Độ tương đồng xâu GNU C++ 14 too-late   run-error
88853 20:58 - 27/03/2019 Project404 Xe ô tô điện C++ too-late   correct
88852 20:51 - 27/03/2019 Project404 Xe ô tô điện C++ too-late   wrong-answer
88851 20:50 - 27/03/2019 Project404 Xe ô tô điện C++ too-late   timelimit
88789 18:59 - 27/03/2019 khoavida Xe ô tô điện C++ too-late   run-error
88650 12:16 - 27/03/2019 MKaka Ai mạnh nhất GNU C++ 14 too-late   correct
88563 08:33 - 27/03/2019 BKDN.RuntimeError Cờ Domino C++ too-late   correct
88540 02:05 - 27/03/2019 18T1021208 Cờ Domino C too-late   correct
88539 01:58 - 27/03/2019 18T1021208 Cờ Domino C too-late   correct
88538 01:53 - 27/03/2019 18T1021208 Cờ Domino C too-late   wrong-answer
88537 01:52 - 27/03/2019 18T1021208 Cờ Domino C too-late   compiler-error

Chat - 0 kết nối