HUSC Competitive Programming 2019
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Giá thuê phòng 1 1 256000
B
Xe ô tô điện 1 2 256000
C
Xếp chổ ngồi Hamilton 1 1 256000
D
Cờ Domino 1 1 256000
E
Sắp xếp từ 1 1 256000
F
Gia phả 1 1 256000
G
Đoạn chia hết cho M 1 2 256000
H
Tô màu hình chữ nhật 1 2 256000
I
Nguyên lý Paret 1 1 256000
J
Ai mạnh nhất 1 2 256000
K
Độ tương đồng xâu 1 1 256000

Chat - 0 kết nối