Khởi động mùa 2018 R2
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
WarmA2 25 1 256000
B
WarmB2 25 1 256000
C
WarmC2 25 1 256000
D
WarmD2 25 1 256000

Chat - 0 kết nối