Kiểm tra KTLT2.8_3_18
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Làm đẹp họ tên 10 1 256000
B
Tổng trên dòng của ma trận 10 1 256000
C
Hóa đơn tiền điện 10 1 256000

Chat - 0 người đang online