Thi ACM 2018
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
70175 12:20 - 14/08/2018 king1357 2018G C++ too-late   correct
70174 12:13 - 14/08/2018 king1357 2018G C++ too-late   wrong-answer
70173 11:54 - 14/08/2018 king1357 2018G C++ too-late   wrong-answer
70164 17:55 - 13/08/2018 king1357 2018A C++ too-late   correct
70163 17:50 - 13/08/2018 king1357 2018A C++ too-late   wrong-answer
70162 17:49 - 13/08/2018 king1357 2018A C++ too-late   wrong-answer
66961 17:53 - 03/06/2018 snowflower97 2018G C++ too-late   correct
66960 17:47 - 03/06/2018 snowflower97 2018I C++ too-late   correct
66959 17:43 - 03/06/2018 snowflower97 2018J C++ too-late   correct
66864 10:26 - 30/05/2018 17T1021020 2018A C++ too-late   wrong-answer
66863 10:20 - 30/05/2018 17T1021020 2018A C++ too-late   wrong-answer
66097 13:44 - 23/05/2018 15T1021058 2018G C++ too-late   correct
66091 13:17 - 23/05/2018 15T1021058 2018G C++ too-late   correct
66090 13:14 - 23/05/2018 15T1021058 2018G C++ too-late   wrong-answer
66087 13:08 - 23/05/2018 15T1021058 2018G C++ too-late   wrong-answer
66086 12:54 - 23/05/2018 15T1021058 2018G C++ too-late   wrong-answer
66085 12:53 - 23/05/2018 15T1021058 2018G C++ too-late   wrong-answer
66084 12:50 - 23/05/2018 15T1021058 2018G C++ too-late   wrong-answer
62721 17:18 - 24/04/2018 starboy 2018A C++ too-late   wrong-answer
62720 17:12 - 24/04/2018 starboy 2018A C++ too-late   wrong-answer
62719 17:10 - 24/04/2018 starboy 2018A C++ too-late   wrong-answer
62718 15:54 - 24/04/2018 starboy 2018G C++ too-late   correct
61655 20:09 - 15/04/2018 SPHCM_UPCoder 2018A C++ too-late   wrong-answer
61604 17:28 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018D Pascal too-late   wrong-answer
61590 16:49 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018K Pascal too-late   correct
61589 16:44 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018K Pascal too-late   wrong-answer
61586 16:28 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018K Pascal too-late   wrong-answer
61584 16:21 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018I Pascal too-late   correct
61579 16:03 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018G Pascal too-late   correct
61578 16:02 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018G Pascal too-late   wrong-answer
61577 16:01 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018G Pascal too-late   wrong-answer
61575 15:46 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018C Pascal too-late   correct
61574 15:43 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018A Pascal too-late   correct
61573 15:42 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018A Pascal too-late   run-error
61572 15:40 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018A Pascal too-late   run-error
61571 15:35 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018A Pascal too-late   run-error
61570 15:29 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018B Pascal too-late   correct
61032 22:45 - 11/04/2018 IUH.ESC 2018D C++ too-late   correct
61030 22:42 - 11/04/2018 IUH.ESC 2018D C++ too-late   wrong-answer
60973 02:29 - 11/04/2018 anonymus121 2018J C++ too-late   correct
60972 02:29 - 11/04/2018 anonymus121 2018J C++ too-late   correct
60971 01:56 - 11/04/2018 anonymus121 2018F C++ too-late   correct
60970 01:56 - 11/04/2018 anonymus121 2018F C++ too-late   correct
60969 01:55 - 11/04/2018 anonymus121 2018F C++ too-late   wrong-answer
60968 01:38 - 11/04/2018 anonymus121 2018H C++ too-late   correct
60967 01:22 - 11/04/2018 anonymus121 2018G C++ too-late   correct
60966 01:19 - 11/04/2018 anonymus121 2018G C++ too-late   wrong-answer
60965 01:07 - 11/04/2018 anonymus121 2018K C++ too-late   correct
60963 00:56 - 11/04/2018 anonymus121 2018E C++ too-late   correct
60960 00:37 - 11/04/2018 anonymus121 2018D C++ too-late   correct

Chat - 0 kết nối