Thi ACM 2018
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
126208 22:46 - 27/11/2019 nhphucqt Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình GNU C++ 14 too-late   wrong-answer
126202 22:38 - 27/11/2019 nhphucqt Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
126193 22:26 - 27/11/2019 nhphucqt Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
126190 22:21 - 27/11/2019 nhphucqt Tính tổng S C++ too-late   correct
126188 22:20 - 27/11/2019 nhphucqt Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
118383 15:17 - 09/11/2019 anhkhoa0707 Hệ số ảnh hưởng C++ too-late   wrong-answer
118382 15:17 - 09/11/2019 anhkhoa0707 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
105943 00:01 - 29/07/2019 17T1021005 Ước số chung lơn nhất C++ too-late   correct
105942 23:47 - 28/07/2019 17T1021005 Tính tổng S C++ too-late   correct
105940 23:22 - 28/07/2019 17T1021005 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   correct
105939 23:11 - 28/07/2019 17T1021005 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
104592 21:44 - 19/07/2019 SPDN_START98 Tính tổng S C++ too-late   correct
98857 10:49 - 10/05/2019 none Tính tổng S C too-late   timelimit
86434 08:56 - 23/03/2019 Baby Rain Cây gia phả GNU C++ 14 too-late   correct
86433 08:56 - 23/03/2019 Baby Rain Cây gia phả C++ too-late   compiler-error
86314 08:39 - 22/03/2019 18T1021134 Tính tổng S C++ too-late   timelimit
85962 15:36 - 21/03/2019 17T1021134 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85961 15:12 - 21/03/2019 17T1021134 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85959 15:03 - 21/03/2019 17T1021134 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85958 14:54 - 21/03/2019 17T1021134 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85957 14:52 - 21/03/2019 17T1021134 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85954 14:39 - 21/03/2019 17T1021134 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85953 14:36 - 21/03/2019 17T1021134 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85952 14:32 - 21/03/2019 17T1021134 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85819 23:54 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   correct
85818 23:51 - 20/03/2019 A2T Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   correct
85817 23:50 - 20/03/2019 A2T Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85816 23:49 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85815 23:47 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85814 23:45 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85813 23:44 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85812 23:41 - 20/03/2019 noinformation Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   correct
85811 23:41 - 20/03/2019 noinformation Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85810 23:39 - 20/03/2019 noinformation Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85807 23:32 - 20/03/2019 noinformation Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   correct
85802 23:14 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85793 21:53 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85792 21:52 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85791 21:32 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85790 21:30 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C too-late   compiler-error
85789 21:29 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   compiler-error
85788 21:29 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   compiler-error
85784 20:56 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85783 20:55 - 20/03/2019 cuongcsd177 Tính tổng S C++ too-late   run-error
85782 20:54 - 20/03/2019 cuongcsd177 Tính tổng S C++ too-late   run-error
85781 20:54 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   run-error
85779 20:45 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85774 20:38 - 20/03/2019 cuongcsd177 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer
85771 20:27 - 20/03/2019 metqua007 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   correct
85769 20:26 - 20/03/2019 metqua007 Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình C++ too-late   wrong-answer

Chat - 0 kết nối