Thi ACM 2018
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
85962 15:36 - 21/03/2019 17T1021134 2018A C++ too-late   wrong-answer
85961 15:12 - 21/03/2019 17T1021134 2018A C++ too-late   wrong-answer
85959 15:03 - 21/03/2019 17T1021134 2018A C++ too-late   wrong-answer
85958 14:54 - 21/03/2019 17T1021134 2018A C++ too-late   wrong-answer
85957 14:52 - 21/03/2019 17T1021134 2018A C++ too-late   wrong-answer
85954 14:39 - 21/03/2019 17T1021134 2018A C++ too-late   wrong-answer
85953 14:36 - 21/03/2019 17T1021134 2018A C++ too-late   wrong-answer
85952 14:32 - 21/03/2019 17T1021134 2018A C++ too-late   wrong-answer
85819 23:54 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   correct
85818 23:51 - 20/03/2019 A2T 2018A C++ too-late   correct
85817 23:50 - 20/03/2019 A2T 2018A C++ too-late   wrong-answer
85816 23:49 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85815 23:47 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85814 23:45 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85813 23:44 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85812 23:41 - 20/03/2019 noinformation 2018A C++ too-late   correct
85811 23:41 - 20/03/2019 noinformation 2018A C++ too-late   wrong-answer
85810 23:39 - 20/03/2019 noinformation 2018A C++ too-late   wrong-answer
85807 23:32 - 20/03/2019 noinformation 2018A C++ too-late   correct
85802 23:14 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85793 21:53 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85792 21:52 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85791 21:32 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85790 21:30 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C too-late   compiler-error
85789 21:29 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   compiler-error
85788 21:29 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   compiler-error
85784 20:56 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85783 20:55 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018B C++ too-late   run-error
85782 20:54 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018B C++ too-late   run-error
85781 20:54 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   run-error
85779 20:45 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   wrong-answer
85774 20:38 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   wrong-answer
85771 20:27 - 20/03/2019 metqua007 2018A C++ too-late   correct
85769 20:26 - 20/03/2019 metqua007 2018A C++ too-late   wrong-answer
85766 20:13 - 20/03/2019 metqua007 2018A C++ too-late   wrong-answer
85740 17:32 - 20/03/2019 dien 2018E C++ too-late   timelimit
85737 16:51 - 20/03/2019 dien 2018E C++ too-late   timelimit
85729 15:28 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   wrong-answer
85728 15:20 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   wrong-answer
85727 15:18 - 20/03/2019 cuongcsd177 2018A C++ too-late   wrong-answer
85583 00:14 - 20/03/2019 noinformation 2018C C++ too-late   wrong-answer
85582 00:11 - 20/03/2019 noinformation 2018C C++ too-late   wrong-answer
85577 00:02 - 20/03/2019 noinformation 2018C C++ too-late   wrong-answer
85575 23:58 - 19/03/2019 noinformation 2018C C++ too-late   wrong-answer
85573 23:55 - 19/03/2019 noinformation 2018C C++ too-late   run-error
85569 23:01 - 19/03/2019 noinformation 2018B C++ too-late   wrong-answer
85568 23:01 - 19/03/2019 noinformation 2018A C++ too-late   wrong-answer
85567 22:49 - 19/03/2019 noinformation 2018A C++ too-late   correct
85566 22:48 - 19/03/2019 noinformation 2018A C++ too-late   wrong-answer
85565 22:43 - 19/03/2019 noinformation 2018A C++ too-late   wrong-answer

Chat - 0 kết nối