Thi ACM 2018
Bài nộp cuộc thi
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
61655 20:09 - 15/04/2018 SPHCM_UPCoder 2018A C++ too-late   wrong-answer
61604 17:28 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018D Pascal too-late   wrong-answer
61590 16:49 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018K Pascal too-late   correct
61589 16:44 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018K Pascal too-late   wrong-answer
61586 16:28 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018K Pascal too-late   wrong-answer
61584 16:21 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018I Pascal too-late   correct
61579 16:03 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018G Pascal too-late   correct
61578 16:02 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018G Pascal too-late   wrong-answer
61577 16:01 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018G Pascal too-late   wrong-answer
61575 15:46 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018C Pascal too-late   correct
61574 15:43 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018A Pascal too-late   correct
61573 15:42 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018A Pascal too-late   run-error
61572 15:40 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018A Pascal too-late   run-error
61571 15:35 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018A Pascal too-late   run-error
61570 15:29 - 15/04/2018 SPDN_STARTING98 2018B Pascal too-late   correct
61032 22:45 - 11/04/2018 IUH.ESC 2018D C++ too-late   correct
61030 22:42 - 11/04/2018 IUH.ESC 2018D C++ too-late   wrong-answer
60973 02:29 - 11/04/2018 anonymus121 2018J C++ too-late   correct
60972 02:29 - 11/04/2018 anonymus121 2018J C++ too-late   correct
60971 01:56 - 11/04/2018 anonymus121 2018F C++ too-late   correct
60970 01:56 - 11/04/2018 anonymus121 2018F C++ too-late   correct
60969 01:55 - 11/04/2018 anonymus121 2018F C++ too-late   wrong-answer
60968 01:38 - 11/04/2018 anonymus121 2018H C++ too-late   correct
60967 01:22 - 11/04/2018 anonymus121 2018G C++ too-late   correct
60966 01:19 - 11/04/2018 anonymus121 2018G C++ too-late   wrong-answer
60965 01:07 - 11/04/2018 anonymus121 2018K C++ too-late   correct
60963 00:56 - 11/04/2018 anonymus121 2018E C++ too-late   correct
60960 00:37 - 11/04/2018 anonymus121 2018D C++ too-late   correct
60958 00:15 - 11/04/2018 anonymus121 2018C C++ too-late   correct
60957 00:09 - 11/04/2018 anonymus121 2018B C++ too-late   correct
60956 00:08 - 11/04/2018 anonymus121 2018B C++ too-late   timelimit
60955 00:05 - 11/04/2018 anonymus121 2018A C++ too-late   correct
60954 00:03 - 11/04/2018 anonymus121 2018A C++ too-late   wrong-answer
60951 23:53 - 10/04/2018 anonymus121 2018I C++ too-late   correct
60937 20:33 - 10/04/2018 IUH.ESC 2018H C++ too-late   correct
60910 15:24 - 10/04/2018 IUH.ESC 2018H C++ too-late   wrong-answer
60879 08:31 - 10/04/2018 starboy 2018D C++ too-late   correct
60744 01:15 - 09/04/2018 IUH.ESC 2018A C++ too-late   correct
60743 01:13 - 09/04/2018 IUH.ESC 2018A C++ too-late   wrong-answer
60742 01:12 - 09/04/2018 IUH.ESC 2018A C++ too-late   wrong-answer
60741 00:54 - 09/04/2018 IUH.ESC 2018C C++ too-late   correct
60740 00:45 - 09/04/2018 IUH.ESC 2018C C++ too-late   wrong-answer
60629 21:08 - 06/04/2018 nghialthanh 2018E C too-late   timelimit
60628 21:06 - 06/04/2018 nghialthanh 2018E C too-late   timelimit
60627 21:03 - 06/04/2018 nghialthanh 2018E C too-late   timelimit
60626 21:02 - 06/04/2018 nghialthanh 2018E C too-late   run-error
60586 13:22 - 06/04/2018 nghialthanh 2018D C too-late   correct
60546 01:13 - 06/04/2018 nghialthanh 2018D C too-late   wrong-answer
60543 00:59 - 06/04/2018 nghialthanh 2018D C too-late   run-error
60503 20:23 - 05/04/2018 17t1021282 2018A C++ too-late   wrong-answer

Chat - 0 người đang online