Thi ACM 2018
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình 1 1 256000
B
Tính tổng S 1 1 256000
C
Ước số chung lơn nhất 1 1 256000
D
Cây gia phả 1 1 256000
E
Hệ số ảnh hưởng 1 1 256000
F
Đồ thị Euler 1 1 256000
G
Số chính phương 1 1 256000
H
Phân biệt hình tứ giác 1 1 256000
I
Xin chào 1 1 256000
J
Mua dù che lan 1 1 256000
K
Game di chuyển trong mê cung 1 1 256000

Đề bài: Xin chào

Điểm: 1

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Xin chào

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối