Kỷ niệm 1 năm ngày chấm bài trên oj
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
ADDPOINT 1 1 256000
B
NSQRT 1 1 256000
C
SUBPOINT 1 1 256000
D
MONEYDIV 1 1 256000
E
MONEYMOD 1 1 256000
F
MOD2 1 1 256000

Chat - 0 kết nối