Tất niên
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Troll1 20 1 256000
B
Troll 2 20 1 256000
C
Gà và Chó 20 1 256000
D
Karik 20 1 256000
E
Kỹ thuật quay lui đầu tiên 20 1 256000

Chat - 0 kết nối