KTLT_N3_2
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Tổng của dãy số 10 1 256000
B
Biến đổi ma trận 10 1 256000
C
Nhân ở cơ số B 10 1 256000

Chat - 0 người đang online