KTLT_N1_2
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Vẽ tam giác 10 1 256000
B
Tìm số chính phương nhỏ nhất trong mảng 10 1 256000

Chat - 0 người đang online